global educator

Bring your talent to life

VOOR JOU

·    Werken in een groeiende organisatie

·    Veel verantwoordelijkheid

·    Mogelijkheid tot reizen

DOOR JOU

·    Ervaring in de aesthetic medicine wereld

·    Gepassioneerd

·    Goed omgaan met Powerpoint/Websites/Teams

BIJ INNOFAITH

·    In Nederland, maar wereldwijd

·    Dutch design & Ingenuity

·    Kans om impact te maken

·    High-Tech in een High-Touch-industrie

Jouw rol

Vanuit eigen ervaring weet je wat belangrijk is voor klinieken en practitioners -en hoe je hen het beste kunt bereiken, ook weet je verbanden te leggen tussen skinconcerns, levensfases en behandelingen. Jouw creativiteit en flexibiliteit zijn nodig, want we hebben generieke en schaalbare kennisoplossingen nodig maar geen kliniek of practitioner is hetzelfde. Daarnaast ben je ontzettend gepassioneerd voor het grootse orgaan van het lichaam, de huid, en de betekenis van schoonheid en uiterlijke perceptie van de mens.

Als een Global Educator bij InnoFaith Beauty Sciences werk je bij de expert op gebied van de huid. Wij helpen artsen en patiënten om elkaar te vinden bij een consultatie zodat er een gepersonaliseerd behandelplan opgesteld kan worden dat leidt tot het gewenste resultaat. Als educator weet je hoe je ons concept Observ het beste kan uitpakken voor klinieken, reik je distributeurs, practitioners en patiënten kennis aan die bijdraagt aan hun kennis van de huid, zodat ze ook thuis zorg kunnen dragen voor hun orgaan en help je mee met de zingeving van de visualisatie binnen ons educatie platform.

taken in de rol

   • Je kan goed omgaan met PowerPoint, websites en Zoom/Microsoft Teams
   • Het maken van trainingsmateriaal gebaseerd op de merkstijl en in een moderne vormgeving is voor jou een makkie
   • Je kent je weg in een esthetische kliniek en salon. Je weet wat een arts en/of dermatoloog nodig heeft om zijn werk het beste uit te voeren

jouw karakteristieken

 • Je houdt van creëren, presenteren en andere iets bijleren
 • Je spreekt goed Engels, Spaans is een pre
 • De wereld rond reizen is voor jou geen probleem. Onze klanten zitten namelijk wereldwijd
 • Je hebt ervaring in de aesthetic medicine wereld. Of je nu in een salon hebt gewerkt, er een hebt geleidt of een gedegen opleiding hebt genoten, de huid en huidveroudering is voor jou een open boek

Aanbod

In een zich snel ontwikkelende industrie zijn we een groeiend bedrijf dat onszelf ziet als betrokken en gepassioneerd, dat als één team samenwerkt om aan de behoeften van onze klanten te voldoen, evenals onze eigen drang naar innovatie. Sluit je bij ons aan en je zult een ondersteunende en open omgeving ontdekken waar je wordt aangemoedigd om deel uit te maken van een community. Dit betekent dat je met collega’s in de verschillende bedrijfsgebieden werkt en de manier waarop we dingen doen uitdaagt en je innovatieve denkwijze in daden omzet. We kijken uit naar je profiel en motivatie. Solliciteer nu direct via het formulier onderaan deze pagina!

werken bij innofaith

Technologie in het hart van de esthetische geneeskunde en professionele beauty industry, geleverd door een klein maar sterk team van 31 die al jaren bij InnoFaith werken. Dat geeft aan dat we erin zitten om te blijven. Bij InnoFaith delen we een mentaliteit gericht op innovatief ontwerpen en het vervaardigen van ultramoderne hightech scan- en beeldvormende diagnostische apparaten. Bekijk ons ook op Sylton.com en ontdek snel meer over onze werkzaamheden.

FOR YOU

·   Performing in a growing organization

·    A lot of responsibility

·    Opportunity to travel abroad

BY YOU

·    Experience in the aesthetic medicine world

·    Passionate

·    Can work with Powerpoint/Websites/Teams

BY INNOFAITH

·    From the Netherlands, yet worldwide

·    Dutch design & Ingenuity

·    Chance to make an impact

·    High-Tec in a High-Touch-industry

your role

From your own experience you know what is important for clinics and practitioners -and how you can best reach them, and you also know how to make connections between skin concerns, life phases and treatments. Your creativity and flexibility are needed, because we need generic and scalable knowledge solutions, but no clinic or practitioner is the same. In addition, you are extremely passionate for the largest organ of the body, the skin, and the meaning of beauty and outer perception of people.

As a Global Educator at InnoFaith Beauty Sciences you work with the expert when it comes to skin. We help doctors and patients to find each other during a consultation so that a personalized treatment plan can be drawn up that leads to the desired result. As an educator you know how best to use our Observ concept for clinics, you provide distributors, practitioners and patients with knowledge that contributes to their knowledge of the skin, so that they can also take care of their skin at home. With this you help with the meaning of the visualization within our education platform.

taskings in the role

  • You are good with PowerPoint, websites and Zoom/Microsoft Teams
  • Creating training materials based in our brand style and in modern design is no problem for you
  • You know your way around an aesthetic clinic and salon. You know what doctors and/or dermatologists need to do their job best

your characteristics

 • You enjoy creating, hosting and teaching
 • You are good at the English language, Spanish is a plus
 • Traveling around the world is no problem for you. Our customers are worldwide
 • You have experience in the aesthetic medicine world. Whether you have worked in a salon, led one or through a solid education, the skin and skin aging is an open book for you

our offer

In a rapidly evolving industry we are a growing company that see ourselves as engaged and passionate, working together as one team to meet our customers’ needs as well as our own drive for innovation. Join us and you’ll discover a supportive and open environment where you’ll be encouraged to be part of a community. This means you’ll be working with co-workers across the different business areas and challenge the way we do things and put your innovative thinking into action. We look forward to your profile and drive. Apply directly via the form at the bottom of this page!

innofaith

Technology at the heart of the aesthetic medicine and professional beauty industry delivered by a small but strong team of 31 with long tenures at InnoFaith signaling we’re in it to stay. At InnoFaith we share a mindset of innovative designing and manufacturing of state of art high-tec scan and imaging diagnostic devices. Check us out on Sylton.com to learn more about our work.

Categorie: Marketing
Type: Full Time
Locatie: Eindhoven

Solliciteer direct

Maximum allowed file size is 128 MB. Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx