R&I Engineer

Bring your talent to life

VOOR JOU

·    Werken in een klein team

·    Groeiend en innovatief bedrijf

DOOR JOU

·    Gepassioneerd & gefascineerd door technologie

·    Creatief technisch probleemoplossend

BIJ INNOFAITH

·    In Nederland, maar wereldwijd

·    Dutch design & Ingenuity

·    Kans om impact te maken

·    High-Tec in een High-Touch-industrie

Jouw rol

Als R&I (Research & Innovation) engineer bij InnoFaith Beauty Sciences ga je aan de slag binnen een klein team dat zich bezig houdt met het ontwikkelen en onderzoeken van kansen. Je gaat hier fundamenteel en experimenteel onderzoek doen binnen de dynamiek van de schoonheidsmarkt en benut hier nieuwe zakelijke uitdagingen voor (toekomstige) projecten binnen InnoFaith Beauty Sciences.  

taken in de rol

  • Waarde en usability bepalen van technologieën in ons vakgebied
  • Algoritmen voor beeldverwerking ontwikkelen
  • Het maken van testing setups
  • Ontwikkelen van proof-of-concept prototypes
  • Werkgebieden zoals technologieontwikkeling, conceptontwikkeling, fundamenteel onderzoek en experimenteel onderzoek

jouw karakteristieken

  • Gepassioneerd & gefascineerd door technologie
  • Breed technisch redenatie vermogen
  • Creatief technisch probleemoplossend vermogen
  • Sterke drang tot ontdekken en experimenteren
  • Fantasierijk, dromer
  • Zelflerend vermogen
  • Engineering achtergrond
  • Ontdekken & demonstreren als basishouding

interesse gebieden

  • Visieonderzoek (beleving van schoonheid)
  • Huidoptica (bio-optica)
  • Computer visie
  • Computationele beeldvorming
  • Signaalverwerking
  • Artificial Intelligence
  • Ingebouwde beeldvormingssystemen
  • Speciale elektronica (sensorisch, vermogen)
  • Elektromechanische & optische techniek

Qualificaties (combinatie van)

  • Computer Science (computer vision | AI)
  • Electrical engineering (embedded electronics)
  • Imaging science / technology
  • Bio-optica / Biomedical technology
  • Software tools die we gebruiken (among others): C++ / Objective-C / Swift / Javascript-Node-JS-HTML5 / Java C

Aanbod

In een zich snel ontwikkelende industrie zijn we een groeiend bedrijf dat onszelf ziet als betrokken en gepassioneerd, dat als één team samenwerkt om aan de behoeften van onze klanten te voldoen, evenals onze eigen drang naar innovatie. Sluit je bij ons aan en je zult een ondersteunende en open omgeving ontdekken waar je wordt aangemoedigd om deel uit te maken van een community. Dit betekent dat je met collega’s in de verschillende bedrijfsgebieden werkt en de manier waarop we dingen doen uitdaagt en je innovatieve denkwijze in daden omzet. We kijken uit naar je profiel en motivatie. Solliciteer nu direct via het formulier onderaan deze pagina!

werken bij innofaith

Technologie in het hart van de esthetische geneeskunde en professionele beauty industry, geleverd door een klein maar sterk team van 31 die al jaren bij InnoFaith werken. Dat geeft aan dat we erin zitten om te blijven. Bij InnoFaith delen we een mentaliteit gericht op innovatief ontwerpen en het vervaardigen van ultramoderne hightech scan- en beeldvormende diagnostische apparaten. Bekijk ons ook op Sylton.com en ontdek snel meer over onze werkzaamheden.

FOR YOU

·    Working in a small team

·    Growing an innovative company

BY YOU

·    Passionate & fascinated by technology

·    Creative technical problem solving ability

 

 

BY INNOFAITH

·    From the Netherlands, yet worldwide

·    Dutch design & Ingenuity

·    Chance to make an impact

·    High-Tec in a High-Touch-industry

your role

As a R&I (Research & Innovation) engineer at InnoFaith Beauty Sciences you will work within a small team that develops and investigates opportunities. Here you will conduct fundamental and experimental research within the dynamics of the beauty market and use new business challenges for (future) projects within InnoFaith Beauty Sciences.

taskings in the role

  • Determine value and usability of technologies in our field
  • Develop image processing algorithms
  • Create testing setups
  • Develop proof-of-concept prototypes
  • Work areas of core technology development, concept development, fundamental research and experimental research

your characteristics

 • Passionate & fascinated by technology
 • Broad technical reasoning abilities
 • Creative technical problem solving ability
 • Strong urge to explore and experiment
 • Imaginative, dreamer
 • Self-learning ability
 • Engineering background
 • Discover & demonstrate as a basic attitude

fields of interest

  • Vision research (perception of beauty)
  • Skin optics (bio-optics)
  • Computer vision
  • Computational imaging
  • Signal processing
  • Artificial Intelligence
  • Embedded imaging systems
  • Special electronics (sensory, power)
  • Electromechanical & optical engineering

qualifications (combinations of)

 • Computer Science (computer vision | AI)
 • Electrical engineering (embedded electronics)
 • Imaging science / technology
 • Bio-optica / Biomedical technology
 • Software tooling we use (among others): C++ / Objective-C / Swift / Javascript-Node-JS-HTML5 / Java C

our offer

In a rapidly evolving industry we are a growing company that see ourselves as engaged and passionate, working together as one team to meet our customers’ needs as well as our own drive for innovation. Join us and you’ll discover a supportive and open environment where you’ll be encouraged to be part of a community. This means you’ll be working with co-workers across the different business areas and challenge the way we do things and put your innovative thinking into action. We look forward to your profile and drive. Apply directly via the form at the bottom of this page!

innofaith

Technology at the heart of the aesthetic medicine and professional beauty industry delivered by a small but strong team of 31 with long tenures at InnoFaith signaling we’re in it to stay. At InnoFaith we share a mindset of innovative designing and manufacturing of state of art high-tec scan and imaging diagnostic devices. Check us out on Sylton.com to learn more about our work.

Categorie: Engineering
Type: Full Time
Locatie: Eindhoven

Solliciteer direct

Maximum allowed file size is 128 MB. Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx